SKUBIAI ieškome anestezijos intensyvios terapijos slaugytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui - netyliu@kretingosligonine.lt, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@stt.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Vakcinavimas

Lankymas ekstremalios situacijos metu

Pranešėjų apsauga

Psichologinė pagalba medikams ir jų artimiesiemsTarybos, komisijos

GYDYMO TARYBA

Sudėtis:

Gydymo tarybos pirmininkas - Ilona Volskienė, vyriausioji gydytoja.
Gydymo tarybos sekretorius - Aleksandras Šalavėjus – l. e. p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.

Nariai:

 1. Daina Drakšienė – l. e. p. Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja.
 2. Dalytė Opulskienė – Akušerijos ginekologijos skyriaus vedėja.
 3. Laima Valantiejienė – Vaikų ligų skyriaus vedėja.
 4. Alma Jankauskienė – l. e. p. Vidaus ligų skyriaus vedėja.
 5. Stasė Bendikienė – l. e. p. Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja.
 6. Vilius Matulionis – Vidaus medicininio audito grupės vadovas.
 7. Vytautas Balskus - Rentgenologijos skyriaus vedėjas.
 8. Pranas Šniuolis – l. e. p. Bendrosios chirurgijos skyriaus vedėjas.

Gydymo tarybos kompetencija:

 1. svarstyti asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
 2. periodiškai rengti klinikines konferencijas;
 3. svarstyti naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
 4. teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui;
 5. analizuoti gydytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi klausimus, teikti siūlymus Įstaigos vadovui;
 6. svarstyti pagal savo kompetenciją kitus Įstaigos vadovo pasiūlytus klausimus.

Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei Įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti Savininkui.

SLAUGOS TARYBA

Sudėtis:

Pirmininkas Janina Luotienė – vyriausioji slaugos administratorė.
Sekretorius Vilma Želvienė – Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja.

Nariai:

 1. Svetlana Latakienė – Vidaus ligų skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 2. Regina Lacitienė – Bendrosios chirurgijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 3. Loreta Motužienė – Vaikų ligų skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 4. Gertrūda Veitienė – Akušerijos ginekologijos skyriaus vyresnioji akušerė;
 5. Vilija Liaučienė – Priėmimo skubios pagalbos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 6. Virginija Tilvikienė – Rentgenologijos skyriaus vyresnioji radiologijos laborantė;
 7. Audronė Vilimienė – Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 8. Jūratė Bružienė – Vidaus ligų skyriaus palaikomojo gydymo ir slaugos poskyrio l. e. p. vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja.

Slaugos tarybos kompetencija:

 1. svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
 2. svarsto slaugytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi klausimus;
 3. vykdyti kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei Įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, Slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti Savininkui.

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA

Sudėtis:

Pirmininkas – A.Šalavėjus, l. e. p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.

Nariai:

 1. Laima Valantiejienė – vaikų ligų gydytoja.
 2. Janina Kizielienė – vidaus ligų gydytoja.

Gydytojų konsultacinė komisija atlieka šias funkcijas:

 1. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl pacientų siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užtikrina jų siuntimą laiku ir organizuoja reikiamą ištyrimą bei gydymą;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pacientams, kurių darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų;
 3. sprendžia ginčytinus pacientų tyrimo, gydymo klausimus;
 4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų teikimu sprendžia ginčytinus apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus;
 5. kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais sprendžia apdraustųjų asmenų pretenzijas dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizę atliekančių gydytojų veiksmų;
 6. išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais;
 7. registruoja GKK išduotus nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr. 036/a), o GKK išvadas – Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnale (forma Nr. 035/a.), jei jie neregistruojami automatiškai;
 8. medicinines pažymas keičia į nedarbingumo pažymėjimus, gavusi Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą raštu;
 9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖ

Sudėtis:

Vadovas – vidaus ligų gydytojas Vilius Matulionis.

Nariai:

 1. Aleksandras Šalavėjus - l. e. p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.
 2. Janina Luotienė - vyriausioji slaugos administratorė.

Vidaus medicininio audito grupės funkcijos:

 1. nustato įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;
 2. rengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
 3. pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaro ir įstaigos vadovui teikia tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
 4. atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;
 5. įstaigos vadovo nurodymu atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus;
 6. atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;
 7. organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones;
 8. renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
 9. pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui;
 10. įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
 11. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
 12. analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

Sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Aleksandras Šalavėjus, l. e. p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Janina Luotienė, vyriausioji slaugos administratorė.
Komisijos sekretorius – Greta Pečiulytė, gydytoja urologė.

Nariai:

 1. Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja Daina Drakšienė.
 2. Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Audronė Vilimienė.
 3. Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Danguolė Paulauskienė.
 4. Teisininkas Žilvinas Kiaušas.
 5. Ūkio padalinio vedėjas Valerijonas Černeckis.

Komisijos uždaviniai ir funkcijos

 1. Stebėti, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos normų, ir aiškinti jų prasmę bei turinį.
 2. Priimti ir teikti įstaigos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų.
 3. Dalyvauti įstaigos administracijos darbe sprendžiant etinius klausimus.
 4. Šviesti įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais.
 5. Dalyvauti rengiant įstaigos teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu.
 6. Teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai įstaigos galimybės yra ribotos.
 7. Teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais.
 8. Medicinos etikos požiūriu vertinti įstaigos gydytojų parengtus ligų diagnostikos ir gydymo protokolus, pagal kuriuos pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę būtų skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet dar nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei instrumentai, ir pritarti arba nepritarti šiems protokolams.
 9. Medicinos etikos požiūriu vertinti ligų diagnostikos ir gydymo protokoluose nenumatytą gydymą, taikomą įstaigos sveikatos priežiūros specialistų pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę, kai skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuotiprofilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei instrumentai, ir jam pritarti arba nepritarti.

HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Sudėtis:

Pirmininkas – infekcijų kontrolės gydytojo padėjėja Janina Luotienė.
Pirmininko pavaduotoja – Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Vilma Želvienė.
Komisijos sekretorė – Bendrosios chirurgijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Loreta Venckienė.

Nariai:

 1. L. e. p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Aleksandras Šalavėjus.
 2. L. e. p. Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja Daina Drakšienė.
 3. L. e. p. Bendrosios chirurgijos skyriaus vedėjas Pranas Šniuolis.
 4. Akušerijos ginekologijos skyriaus vedėja Dalytė Opulskienė.
 5. Akušerijos ginekologijos skyriaus vyresnioji akušerė Gertrūda Veitienė.

Komisija vykdo šias funkcijas:

 1. ruošia ir teikia tvirtinti įstaigos infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo programą, apimančią infekcijų epidemiologinės priežiūros, darbuotojų mokymo, įstaigos higienos ir hospitalinių infekcijų profilaktikos priemones ir koordinuoja jos vykdymą;
 2. kuria hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių priežiūros sistemą ir koordinuoja jos vykdymą;
 3. registruoja ir analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, teikia informaciją skyriams ir kt. įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. tiria hospitalinių infekcijų protrūkius, organizuoja lokalizavimo ir likvidavimo priemones;
 5. rengia ir teikia tvirtinti įstaigos antibiotikų politiką, analizuoja antibiotikų vartojimą, moko personalą;
 6. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti priemones, mažinančias darbuotojų infekcijų riziką (darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamų ligų, mikrotraumų ar incidentų, susijusių su žmogaus krauju ir kūno skysčiais, įstaigoje profilaktikos, pranešimo, registravimo tvarką) ir koordinuoja jų vykdymą;
 7. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti infekcijų valdymo procedūrų (rankų higienos, prietaisų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos, skalbinių, medicininių atliekų tvarkymo, darbuotojų biologinės saugos ir profesinės ekspozicijos profilaktikos ir kt) aprašymus („procedūrų vadovą“) ir dalyvauja rengiant medicininių bei slaugos procedūrų aprašymus;
 8. vykdo darbuotojų higieninių įgūdžių kontrolę, analizuoja ir vertina įstaigos higienos būklę, infekcijų prevencijos (ligonių izoliavimo, prietaisų higienos, sterilizacijos, sterilizacijos kontrolės ir kt.) priemonių vykdymą ir jų efektyvumą;
 9. dalyvauja parenkant ir diegiant naujas technologijas bei priemones, galinčias turėti įtakos infekcijų plitimui (svarstant patalpų paskirties pakeitimo, remontuojamų, rekonstruojamų ir naujų projektuojamų patalpų išdėstymo projektus, planuojant naujų medicinos prietaisų ir priemonių įsigijimą, parenkant tinkamus antiseptikus, valymo ir dezinfekcijos priemones, dezinfekcijos ir sterilizacijos procesų kontrolės priemones ir kt.);
 10. organizuoja nuolatinį įstaigos darbuotojų mokymą, konsultuoja juos visais infekcijų valdymo klausimais;
 11. rengia informaciją ir inicijuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo klausimų svarstymą įstaigos administracijos posėdžiuose, gydymo bei slaugos tarybose;
 12. rengia informaciją ir periodiškai teikia įstaigos darbuotojams apie infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, informaciją svarbiausiais klausimais – tiesiogiai įstaigos vadovui;
 13. pagal kompetenciją vykdo kitais teisės aktais ir įstaigos vidaus įsakymais nustatytas funkcijas.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJA

Sudėtis:

Pirmininkas – vyriausioji slaugos administratorė Janina Luotienė.
Komisijos sekretorė – Vidaus ligų skyriaus slaugos ir palaikomojo gydymo poskyrio vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Jūratė Bružienė.

Komisijos nariai:

Gydytoja urologė – Greta Pečiulytė;
L. e. p. vyr. gydytojo pavaduotojas medicinai Aleksandras Šalavėjus;
Bendrosios chirurgijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Loreta Venckienė;
Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Audronė Vilimienė.

Komisija privalo:

 1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje;
 2. užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai įstaigoje;
 3. pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti kovos su korupcija programą;
 4. nedelsdama šalinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus;
 5. Vyriausybės nustatyta tvarka teikti valstybės ir savivaldybės atsakingiems darbuotojams informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti;
 6. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms;
 7. mokyti darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Sudėtis:

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Aleksandras Šalavėjus – Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas;
Vyriausioji slaugos administratorė Janina Luotienė – Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotojas;
Viešųjų pirkimų specialistė Snieguolė Juzumienė, Viešųjų pirkimų komisijos sekretorė, be balsavimo teisės;
Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Danguolė Paulauskienė, Komisijos narys;
Ekonomistė Virginija Vainorienė, Komisijos  narys;
Saugos darbe specialistas Antanas Meškauskas, Komisijos narys.

Komisijos funkcijos:

 1. parenka pirkimo būdą;
 2. parengia pirkimo dokumentus, pritaria protokoliniu sprendimu konkurso sąlygoms ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams;
 3. rengia viešųjų pirkimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų, mažos vertės pirkimų skelbimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba);
 4. atliekant pirkimą neskelbiamų derybų  būdu išrenka tiekėjus ir pakviečia juos dalyvauti pirkime;
 5. nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus;
 6. teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;
 7. rengia susitikimus su tiekėjais;
 8. perduoda pranešimus tiekėjams;
 9. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (toliau – EBVPD) pateiktą informaciją ir tiekėjams praneša raštu apie patikrinimo rezultatus. Tikrina EBVPD pateiktos informacijos patvirtinančius dokumentus, tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą;
 10. atlieka susipažinimą su pasiūlymais pateiktais elektroniniu būdu ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą, kai pasiūlymai pateikti ne elektroninėmis priemonėmis.
 11. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;
 12. nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas atitinka reikalavimus;
 13. atliekant pirkimą riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo ar inovacijų partnerystės būdu atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką;
 14. vykdant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu derasi su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio, vykdant pirkimą konkurencinio dialogo būdu veda dialogą su atrinktais tiekėjais, siekdama atrinkti vieną ar keletą VšĮ Kretingos ligoninės reikalavimus atitinkančius sprendinius;
 15. nustato preliminarią pasiūlymų eilę, ją patvirtina ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą;
 16. dalyvių reikalavimu supažindina juos su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią;
 17. rengia informacinius pranešimus bei pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
 18. stabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos ir priimtas sprendimas;
 19. išnagrinėjus pretenziją, priima sprendimą ir apie jį praneša pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoja apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą;
 20. nutraukia atviro konkurso, supaprastinto pirkimo procedūras ir apie tai paskelbia teisė aktų nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 21. nevykdo pirkimo procedūrų, kol VšĮ Kretingos ligoninė neišnagrinės tiekėjų pretenzijų;
 22. protokoluoja posėdžius.
 23. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

 

NAUJAGIMIAMS PALANKIOS LIGONINĖS KOMISIJA

Sudėtis:

Pirmininkas – l. e. p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Aleksandras Šalavėjus.

Nariai:

 1. Akušerijos ginekologijos skyriaus vedėja Dalytė Opulskienė.
 2. Vaikų ligų skyriaus vedėja Laima Valantiejienė.
 3. Gydytoja neonatologė Vida Jurgaitienė.
 4. Ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Janina Luotienė.
 5. Akušerijos ginekologijos skyriaus vyresnioji akušerė Gertrūda Veitienė.

 

DOVANŲ VERTINIMO KOMISIJA

Sudėtis:

Žilvinas Kiaušas – teisininkas, komisijos pirmininkas
Laima Valantiejienė – Vaikų ligų skyriaus vedėja
Snieguolė Juzumienė – buhalterė, komisijos narys.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-14