SKUBIAI ieškome bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių ir logopedo 0,5 etato darbo krūviui. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@ett.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

(PATVIRTINTA - VšĮ Kretingos ligoninės Vyriausiojo gydytojo 2014-07-16 Įsakymu Nr. V-86)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) registratūros darbuotojai, ASPĮ administracijos darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – ASPĮ vadovas, ASPĮ darbuotojas, vadovo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas yra pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, darbuotojams.

II SKYRIUS

DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė.

5. Darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš darbuotojo faktinės darbo vietos, darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti įstaigos vyriausiąjį gydytoją ar darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).

8. Įgaliotas asmuo turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti vyriausiojo gydytojo įsakymu sudarytą korupcijos prevencijos ir kontrolės komisiją, kuri turi atlikti paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. Darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą įstaigos vyriausiajam gydytojui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas įstaigos vyriausiajam gydytojui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Vyriausiojo gydytojo pasirašytas pranešimas apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną vyriausiajam gydytojui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką įstaigoje, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją vyriausiasis gydytojas (kai informaciją gauna įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai ASPĮ pasitikėjimo telefonu, raštu, ASPĮ vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui. Šis pareiškimas tiriamas įstaigoje nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ĮSTAIGOJE

18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą darbuotojams teikia įgalioti asmenys, korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės.

20. Už Taisyklių nesilaikymą darbuotojams taikomos poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą redaguota: 2018-11-19