SKUBIAI ieškome bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@ett.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Tarybos, komisijos

Gydymo tarybos sudėtis:

Gydymo tarybos pirmininkas - Ilona Volskienė, vyriausioji gydytoja.
Gydymo tarybos pavaduotojas - Aleksandras Šalavėjus – L.e.p vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.

Nariai:

 1. Genė Norkienė - vidaus ligų gydytoja.
 2. Dalytė Opulskienė - akušerijos - ginekologijos skyriaus vedėja.
 3. Virginija Balskuvienė - vyresnioji gydytoja neurologe.
 4. Laima Valantiejienė - vaikų ligų skyriaus vedėja.
 5. Edmundas- Antanas Miščikas - gydytojas dermatovenerologas.
 6. Vilius Matulionis - priėmimo skyriaus vyresnysis gydytojas.
 7. Vytautas Balskus - rentgenologijos skyriaus vedėjas.

Gydymo tarybos veikla:

 1. Svarsto ir teikia siūlymus Ligoninės teikiamai asmenjs sveikatos priežiūrai organizuoti ir tobulinti.
 2. Periodiškai rengia klinikines konferencijas, seminarus.
 3. Svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.
 4. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl gydytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikių ir būdų.
 5. Organizuoja patologoanatomines konferencijas.
 6. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl medikamentų poreikio ir jų racionalaus naudojimo.
 7. Analizuoja kokybės standartų įdiegimą ligoninės skyriuose ir teikti siūlymus.
 8. Siūlo administracijai sudaryti įstaigoje gydytų pacientų mirties atvejų nagrinėjimo komisijas.
 9. Siūlo administracijai epidemiologijos, hospitalinių infekcijų kontrolės klausimų ligoninėje nagrinėjimo komisijas.
 10. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio siūlymus administracijai; jei įstaigos administracija su siūlymu nesutinka, gydymo taryba turi teisę siūlymą pateikti steigėjui.
 11. Organizuoja pacientų apklausą teikiamai asmens sveikatos priežiūrai Kretingos ligoninėje įvertinti.

Slaugos taryba


Sudėtis:

Tarybos pirmininkas Janina Luotienė – vyriausioji slaugos administratorė;
Sekretorius  Vilma Želvienė - anesteziologijos reanimacijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;

Nariai:

 1. Svietlana Latakienė – vidaus ligų skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 2. Regina Lacitienė  - bendrosios chirurgijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 3. Valerija Černeckienė – vaikų ligų skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 4. Gertrūda Veitienė – akušerijos ginekologijos skyriaus vyresnioji akušerė;
 5. Vilija Liaučienė – priėmimo skubios pagalbos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 6. Audronė Strazdienė – fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja;
 7. Virginija Tilvikienė – rentgenologijos skyriaus vyresnioji radiologijos laborantė;
 8. Reda Pocienė – ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 9. Gileta Kaubrienė – maisto tvarkymo skyriaus dietistė;

Slaugos tarybos veikla:

 1. Svarsto pacientų slaugos Kretingos ligoninėje organizavimą ir teikia siūlymus slaugos kokybei tobulinti.
 2. Organizuoja pasitarimus, seminarus ar konferencijas slaugos specialistams slaugos kokybės gerinimo klausimais.
 3. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl slaugos pacientų kvalifikacijos kėlimo poreikių ir būdų.
 4. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl slaugos priemonių poreikio ir jų racionalaus naudojimo.
 5. Organizuoja pacientų apklausą slaugos kokybei Kretingos  ligoninėje įvertinti.
 6. Slaugos taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojančio pobūdžio siūlymus administracijai.

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA


Sudėtis:

A.Šalavėjus – L.e.p. vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai – komisijos pirmininkas,
E. A. Miščikas – gydytojas dermatovenerologas, darbo medicinos gydytojas – narys,
V. Balskuvienė – vyresnioji nervų ligų gydytoja – narys.

GKK vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir vyriausiojo gydytojo patvirtintais nuostatais.

GKK atlieka šias funkcijas:

 1. Priima sprendimus dėl ligonių siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užtikrina jų siuntimą laiku ir reikiamą ištyrimą bei gydymą;
 2. Teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl nedarbingumo pažymėjimų tęsimo ligoniams, kurių darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų;
 3. Sprendžia ginčytinus pacientų tyrimo, gydymo klausimus;
 4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama Fondo valdyba) ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų teikimu sprendžia ginčytinus apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus;
 5. Kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais sprendžia apdraustųjų asmenų pretenzijas dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizę atliekančių gydytojų veiksmų;
 6. Išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais;
 7. GKK išduotus (perrašytus, tęsiamus) nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus registruoja Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr. 036/a), o GKK išvadas – Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnale (forma Nr. 035/a);
 8. Kai apdraustieji asmenys įrodo savo teisę į ligos pašalpą, gavusi Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą, medicinos pažymas keičia į nedarbingumo pažymėjimus;

GKK komisijos darbo laikas:

I-V - 13.00-13.45

Paskutinį kartą redaguota: 2014-07-30